9662. - Ή υπέρ τοΰ υποστρατήγου Κ. Δ. Μακρυγιάννη συνηγορία κατά το 1843 ύπό Γ. Άθανασίου Έξηγητοΰ (νόμων). Εκδοθείσα ύπό Σταύρου Λ. Λαμπρυνί- δου. — Οΰτ' εκ τοΰ κόσμου-------άρτέον* — Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Ίω. Κασσανδρέως και Σας. (Όδύς Εύριπίδου). 1863. ΕΊς δον, σ. λ'+ 15. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 77Μ, ΓΕΝ. Κ. G. δδδ,ΛΟΒ. ΚΙ/™.
Γ. Άθανασίου

Η υπέρ του υποστρατήγου Κ. Δ. Μακρυγιάννη συνηγορία κατά το 1843

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η υπέρ του υποστρατήγου Κ. Δ. Μακρυγιάννη συνηγορία κατά το 1843