9660.-Ή σφαγή και αιχμαλωσία τής Κρήτης, Κατά το 1821. Έν 'Αθή- ναις, τΰποις Ραδαμάνθυος Όδός Εΰριπίδου 1863. Εις δον, σ. 6 ά.ά. + 25. Τήν προς τόν βασιλέα εμμετρον άφιέρωσιν υπογράφει: Κ. Μαργα- ρίτης. Στίχοι. ΦΣΛ—.
Κ. Μαργα-ρίτης.

Η σφαγή και αιχμαλωσία της Κρήτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η σφαγή και αιχμαλωσία της Κρήτης