9659. - Ή συνάντησις. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον ή Ίονία Σπυρίδωνος και Άρ. αδελφών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 15. Στίχοι τοΰ Ν. Κονεμένου. Legrand 2341. *
Ν. Κονεμένου

Ησυνάντησις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ησυνάντησις.