9658. - Ή συκοφαντία αί καταμηνΰσεις και ό φοβερός των προγραφών κατά- λογος. Έν ΆθήνΙΑς. 1863. Εις 8ον, σ. β'+ 3 - 79. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 187Μ, ΓΕΝ. Κ. G. 279, IEEE 796.

Η συκοφαντία αι καταμηνύσεις και ο φοβερός των προγραφών κατάλογος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η συκοφαντία αι καταμηνύσεις και ο φοβερός των προγραφών κατάλογος.