9657. - Ή σιενογραφηθεΐσα αυτοσχέδιος προσλαλιά τοΰ καθηγητού Κυρίου Ν. Ι. Σαριπόλου προς τους φοιτητάς αύτοϋ, γενομένη έν τω Έθνικω Πανεπιστημίω τήν 28 'Ιανουαρίου 1863. ΕΙς 8ον, σ. 8. ΕΒΕ. ΣΥΜΜ. 202. -Μ·
Ν. Ι. Σαριπόλου

προσλαλιά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. προσλαλιά