9654. Ή προς τον Βασιλέα παράστασις και τα επτά προσέχετε! Της υπ' αρ. 134. Εφημερίδος «Ή Φωνή τοΰ 'Ιονίου και ό Ρήγας» υπό Νικολάου Λούζη. Κέρ- κυρα, Τυπογραφεΐον «ή Ίονία» Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου 'Αδελφών Κάων. 1863. Εις δον, σ. 15. IEEE 898. *
Νικολάου Λούζη

Η προς τον Βασιλέα παράστασις και τα επτά προσέχετε!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η προς τον Βασιλέα παράστασις και τα επτά προσέχετε!