9653. - Ή Πολιτική τής Ελλάδος και ό μέλλων αυτής ήγεμών. Ή ή Ελ- λάς και ή 'Αγγλία έν τή 'Ανατολή. Ύπό Δ. Μαλιάδου. Έν 'Αθήναις. 1863. ΕΙς 8ον, α. 26. ΓΕΝ. Κ. G. 217.
Δ. Μαλιάδου

Η Πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ηγεμών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ηγεμών