9652. - Ή πολιτική τής 'Ελλάδος και ό μέλλων αυτής ήγεμών, Ή ή Ελ- λάς και ή 'Αγγλία έν τή 'Ανατολή. Ύπό Δ. Μαλιάδου. Έν 'Αθήναις, τύποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. (Όδός Νικίου αριθ. 15). 1863. Εις 8ον, σ. 32. ΕΒΕ. Π. Ε. 922F , ΓΕΝ. Κ. G. 218, IEEE 792, ΦΣΠ—. *
Δ. Μαλιάδου

η πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ήγεμων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. η πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ήγεμων