9651.-Ή πόλις Αιγίου πανηγυρίζουσα τήν κάθοδον τοΰ Βασιλέως. Έν Πάτραις, έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Ι. Κατσικίδου 1863. Εις 8ον, σ. 15. 'Υπό Άλεξ. Δ. Δεσποτοπούλου. Κουμανούδης 3, 91. *
Άλεξ. Δ. Δεσποτοπούλου

Η πόλις Αιγίου πανηγυρίζουσα την κάθοδον του Βασιλέως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πόλις Αιγίου πανηγυρίζουσα την κάθοδον του Βασιλέως