9649. - Ή πανήγυρις τής παρά ΙΓ'. και τελευταίας 'Ιονίου Βουλής ψηφισθεί- σης λαοσωτηρίου ενώσεως τής Επτανήσου μετά τής μητρός ημών Ελλάδος έν Άργο- στολίω Κεφαλληνίας [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον «Ή Ανατολή». Εις 8ον, σ. 9. Τοΰ Α. Γ. Άννίνου. Τοϋ 1863. ΛΟΒ. Κ. 1/1, IEEE 896, ΔΑΚ—. *
Α. Γ. Άννίνου

Η πανήγυρις της παρά ΙΓ'. και τελευταίας Ιονίου Βουλής ψηφισθείσης λαοσωτηρίου ενώσεως της Επτανήσου μετά της μητρός ημών Ελλάδος έν Αργοστολίω Κεφαλληνίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πανήγυρις της παρά ΙΓ'. και τελευταίας Ιονίου Βουλής ψηφισθείσης λαοσωτηρίου ενώσεως της Επτανήσου μετά της μητρός ημών Ελλάδος έν Αργοστολίω Κεφαλληνίας