9647.-Ή νεολαία οΐ τεχνΐται Κεφαλληνίας τώ Προέδρω καΐ Άντιπροέδρω τής IB' Βουλής. Μφ. 0.15 Χ 0.22. Τοΰ 1863. Legrand 2247. #-

Η νεολαία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η νεολαία