9646.-Ή Νέα Πυθία ήτοι Μαντεϊον ανδρών και γυναικών, Έμμέτρως απαν- τών εις 48 λίαν ουσιώδεις ερωτήσεις επί διαφόρων υποθέσεων. — Το μέλλον-------κ' άποκεκαλυμμένον.— Έν 'Αθήναις Τΰποις Γ. Καρυοφύλλη. 1863. Εις 8ον, σ. η' + 48. ΕΒΕ. ΣΥΜΜ. 64.

Η Νέα Πυθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Νέα Πυθία