9644.-Ή μνήμη ήτοι τά συμβάντα της Ναυπλιακής καί 'Οκτωβριανής επα- ναστάσεως. Ποίημα τής Αντωνούσης Ι. Καμπουροπούλου έκ Χανίων τής Κρήτης Έν Αθήναις, τΰποις «Ή Φιλόμουσος Λέσχη». 1863. Είς 8ον, σ. ζ'+ 4 α.ά. + 12-48. ΕΒΕ. Ν. Φ. 623^, ΓΕΝ. Κ. G. 392. IEEE 793, ΦΣΠ—.
Αντωνούσης Ι. Καμπουροπούλου

Η μνήμη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η μνήμη