9642.- Ήλθεν! Έπανάστασις! Γεώργιος! Ένωσις! Ποίησις καί λόγοι τοΰ πολίτου Παναγιώτου Σ. Συνοδινού. Δαπάνη Α. Κτενά. Άθήνησι, Τυπογραφεϊον της «Νυκτός» Α. Κ[τενά]. (Κατά τήν όδόν Εύριπίδου, οικία Μελά) 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1098^, ΦΣΠ—. -*
Παναγιώτου Σ. Συνοδινού

Ήλθεν! Έπανάστασις! Γεώργιος! Ένωσις!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ήλθεν! Έπανάστασις! Γεώργιος! Ένωσις!