9641. -Ή λέμβος της Εθνικής Κιβωτού ήτοι Κρίσις και συνοπτική πε- ρίλη\|ης Έκ τοΰ παρελθόντος επί τοΰ ένεστώτος καί μέλλοντος ιστορικώς, χρησμολογι- κώς καί γεωγραφικώς, ύπό Νικολάου Β. Καραντσά. Έν Ζακΰνθω Τυπογραφεϊον Αυγή, Διευθυνόμενον ύπό Νικολάου Κοντόγιωργα. ΑΩΞΓ" Εις δον, ο. 48. ΛΖ—, IB 129, 1892. *
Νικολάου Β. Καραντσά

Η λέμβος της Εθνικής Κιβωτού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η λέμβος της Εθνικής Κιβωτού