9640,-Ή κατά τον Ίοΰνιον μήνα στάσις ύπό Άλεξ. Κουμουνδούρου. Εις 8ον, σ. 22. "Ανευ έτους, αλλά του 1863. ΓΕΝ. Κ. G. 559. -Η-
Άλεξ. Κουμουνδούρου.

Η κατά τον Ιούνιον μήνα στάσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κατά τον Ιούνιον μήνα στάσις