9638. -Ή θεία και ιερά 'Ακολουθία τοΰ 'Αγίου Ίερομάρτυρος Ελευθερίου. Ψαλλομένη Κατά τΐ|ν δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου. Έρανισθεΐσα μέν υπό τοΰ Ίεροσο- φολογιωτάτου Κυρίου Άϋ-ανασίοο τοΰ Παρίου Έκδοΐ^εΐσα δε αΰθις μετά επιδιορθώ- σεων τινών, ύπό Θεοδώρου Γ. Πεφάνη Κεφαλλήνος. Έν Κεφαλληνία εκ τοΰ τυπο- γραφείου «Ή Ανατολή». 1863. ΕΙς 8ον, σ. 40. ΦΜ.-. -Η-

Ή θεία και ιερά Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.Ψαλλομένη Κατά την δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή θεία και ιερά Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου.Ψαλλομένη Κατά την δεκάτην πέμπτην Δεκεμβρίου.