9637.-Ή έπανάστασις καί ό Ροΰφος [έν τέλει:] Έν Πάτραις κατά Ιοΰ- λιον 1863. Εις 8ον, σ. 16. 'Εναντίον τοΰ Βενιζέλου Θάνου Κανακάρη Ρούφου. ΓΕΝ. Κ. G. 278, ΛΠ—. #-

Ή επανάστασις καί ό Ρούφος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή επανάστασις καί ό Ρούφος