9635. - Ή ένωσις τής Επτανήσου μετά τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος [έν τέ- λει :] Έν Κεφαλληνία, έκ τοΰ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Εις 8ον, σ. 12. "Ανευ έτους, άλλ' ασφαλώς τώ 1863. IEEE 886.

Η ένωσις της Επτανήσου μετά του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ένωσις της Επτανήσου μετά του Βασιλείου της Ελλάδος