9634.-Ή ένωσις και ή έπανάστασις τής 10 'Οκτωβρίου, [έν τέλει:] Έν Ζακύνθω τή 8 'Ιουνίου 1863. Έλλ. (Έκ τοΰ τυπογραφείου «ό Ζάκυνθος»). Εις 8ον, σ. 7. Συντάκτης ό Δημ. Καλλίνικος. ΦΣΠ—, ΛΟΒ. Κ 1/1. -Η-
Δημ. Καλλίνικος

Η ένωσις και η επανάστασις της 10 Οκτωβρίου,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ένωσις και η επανάστασις της 10 Οκτωβρίου,