9632. - Ή Ελλάς καί ή Σερβία ή 'Ιταλία και ή 'Αγγλία έν τη 'Ανατολή ύπό Μάρκου Άντωνίου Κανίνη Ίταλοΰ. Α', [έν τέλει:] Άθήνησι, τΰποις Α. Κτενά. 1863. Εις 8ον, σ. 22. ΓΕΝ. Κ. G. 307, IEEE 536, ΦΣΠ—. #
Μάρκου Άντωνίου Κανίνη

Η Ελλάς και η Σερβία η Ιταλία και η Αγγλία εν τη Ανατολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Ελλάς και η Σερβία η Ιταλία και η Αγγλία εν τη Ανατολή