9630. -Ή 25 Μαρτίου. Ύπό Αλεξάνδρου Ρίζου, Λοχαγοϋ τοΰ Μηχανικού, και Διευθυντού τοΰ Μηχανικού τών Κυκλάδων. Λόγος εκφωνηθείς εις την Πλατεΐαν τοΰ Λεωτσάκου, έ'νθα είχε συρρεύσει ή πόλις ά'πασα μετά της Εθνοφυλακής.— Κάλ- λιο... σκλαβιά.— Έν Έρμουπόλει, τυποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγοράς αριθ. 39). 1863. Εις 16ον, σ. 7. ΠΚ. Φα 54. · -Η·
Αλεξάνδρου Ρίζου

Η 25 Μαρτίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η 25 Μαρτίου