9627. -Ή Εθνική όδός. — «οϊδε και πολέμιος άρετήν θαυμάζειν».—[κάτω:] Α. Σ. Λ. Τ. Μφ. 0.21 χ 0.28. "Ανευ έτους, άλλα πιθανώτατα κατά τάς αρχάς τοΰ 1863. 'Υποδείξεις προς την Έθνοσυνεΰλευσιν. ΓΕΝ—. #-

Η Εθνική όδός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Εθνική όδός