9625. — Ή δάφνη τοΰ 'Οκτωβρίου, ήτοι συλλογή διαφόρων νέων ασμάτων πονηθέντων χάριν τής 'Οκτωβριανής επαναστάσεως μας, εκδίδονται υπό Ε. Γ. Τΰποις Ν Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου οδός Νικίου αριθ. 15. 1863. Κουμανούδης 3. 88. #

Η δάφνη του Οκτωβρίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η δάφνη του Οκτωβρίου