9624. — Ή αόρατος φωνή — Σοφόν γάρ εν βούλευμα τάς πολλάς χέρας νικά.— Έν 'Αθήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου Δημητρίου Δράκου 'Οδός 'Αχαρνών 1863. Εις δον, φ. 1 ά.ά. + 26. 'Υπογράφει: Ούτις. ΛΟΒ. Κ 1/1, ΓΕΝ. Κ. G. 273, ΦΣΠ-, ΔΑΚ—.
Ούτις

Η αόρατος φωνή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αόρατος φωνή