9623- — Ή ανασκευή ή Άπάντησις εις τήν έπιστολήν τοΰ Ίωνά Κίγκ άπευ- θυνθεΐσαν εις τον έπίσκοπον Καρυστίας, απέναντι τής ύπ' αυτοΰ συνταχθείσης πραγμα- τείας «Οί δυο κληρικοί». 'Υπό τοΰ αυτοΰ επισκόπου Καρυστίας Μακαρίου Καλλιάρχου. Έν 'Αθήναις, τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. (Έν όδώ Νικία, αριθ. 74). 1863. Εις 8ον, σ. 59. Πρβλ. άρι». 9511 και 9270. ΕΒΕ, Θ. 255^, ΓΕΝ. Theol. 2260. #
επισκόπου Καρυστίας | Μακαρίου Καλλιάρχου

Η ανασκευή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η ανασκευή