9621.-Ή αλήθεια κατά τοΰ ψευδούς. Προς την Σεβαστήν των'Ελλήνων Έθνοσν- νέλευσιν. 'Υπάρχει παραδεδεγμένον---[έν τέλει:] Α. Ζυγομαλάς. Τΰποις Π. Β. Μωραϊιίνη. Εις 8ον, σ. 15. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1863. Ότι κακώς άνεκλήθη έκ της υπηρεσίας του, ώς προξένου Σμύρνης. IB 6, 57. #
Α. Ζυγομαλάς.

Η αλήθεια κατά του ψευδούς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αλήθεια κατά του ψευδούς