9620. — Ή αλήθεια βασιλεύει, [κάτω:] 'Αθήναι 4 'Ιανουαρίου 1863. Βασί- λειος Πικουλάκης δεκ. τοΰ 1 πεζικοΰ τάγ. Σπαρτιάτης. Μφ. 0.22 χ 0.28ΆφηγεΙται τά τοΰ φόνου των Λεωτσάκου κλπ. έν Κύθνω, ώς αυτόπτης μάρ- τυς. ΜΜΠ—. #
Βασί-λειος Πικουλάκης

Η αλήθεια βασιλεύει

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αλήθεια βασιλεύει