9616.— Ζήτω ή έ'νωσις. Λόγος εκφωνηθείς ύπό Άλεξάνδρου Ρίζου λοχαγού τοϋ μηχανικού εις τήν πλατεΐαν Λεωτσάκου κατά τήν τελετήν τής ενώσεως τής Επτανήσου, τελεσθεΐσαν έν Έρμουπόλει τήν 26 τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου 1863. Έν Έρμουπόλει, τΰποις Γ. Μελισταγοϋς Μακεδόνος. 1863. Εις 8ον, σ. 6. Κουμανούδης 3, 97. *
Άλεξάνδρου Ρίζου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος