9615.— Ζάκυνθος, Τή 19/31 Αύγουστου 1863. Τυπογραφεΐον «Ό Ζάκυνθος» Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. Εις 8ον, σ. 16. 'Υπογράφει: Ό Πατριώτης Σας Νικόλαος Άγιοβλασίτης. ΦΜ—.
Νικόλαος Άγιοβλασίτης

Ζάκυνθος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ζάκυνθος