9612. — "Ετος νέον 1863. Τοις κ.κ. συνδρομηταΐς τοϋ Μέλλοντος της 'Ανα- τολής, [κάτω:] Ό διανομεϋς. Μφ. 0.24x0.31. Στίχοι. "Αρχ. 'Ασκεπείς υποδεχθείτε της 'Ανατολής τό Μέλλον!... IB, 90 *

Έτος νέον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έτος νέον