9611.-Έτος Νέον 1863---[κάτω:] Ό διανομεύς τής c'Αθηνάς». Μφ. 0.24x0.81. Σιά χίλια οχτακόσια και στά έξηνταδιό - - - Κατά τοϋ "Οθωνος. IB 90, ΓΕΝ. #-

Έτος Νέον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έτος Νέον