9609. - Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία τής παλαιάς και καινής Διαθή- κης, έρανισθεΐσα ύπό τοΰ Άρχιμανδρίτου Άλεξάνδρου Λασκάρεως. Τεΰχος Αον. Πε- ριέχον την Ίστορίαν τής Εκκλησίας άπό Κτίσεως Κόσμου μέχρι τέλους τοΰ Αου μετά Χριστόν Αιώνος, εκδίδεται έγκρίσει και αδεία τής τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (Κατά την όδόν Πεμπτο- παζάρου, αριθ. 3). 1863 Εις 8ον, φ. 4 ά.ά. + σ. 200. Τφ αύιφ ετει: Τεϋχος Βον. «Περιέχον τήν Ίστορίαν τής 'Εκκλησίας άπ'αρχής τοϋ Βου μετά Χριστόν αιώ- νος μέχρι τέλους τοϋ ΙΖου». σ. 212. ΔΚΟ 1569, ΠΚ. Ζ 74.
Άρχιμανδρίτου Άλεξάνδρου Λασκάρεως

Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία της παλαιάς και καινής Διαθήκης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία της παλαιάς και καινής Διαθήκης,