9608. - 'Επιτομή τής Ιστορίας τών Παπών Έκ τής δεκατόμου 'Ιστορίας τοΰ Α. Βιάγκη-Γιοβίνη, μεταφρασθεΐσα υπό Χ. Βαδάκου, Νΰν το πρώτον έκδίδοται υπό Γ. Πολυχρονιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πα- σπαλλή. 1863. Εις δον, σ. 8 ά.ά. + 80. ΓΕΝ. Theol. 2593. *
Α. Βιάγκη-Γιοβίνη

Επιτομή της Ιστορίας των Παπών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Ιστορίας των Παπών