9607. - Επιτομή τής Ελληνικής 'Ιστορίας κατά τον Γολδσμίθ· και τάς αρχαίας πηγάς, υπό Α. Ρ. Ραγκαβή. "Εκδοσις νεωτάτη. Κατ' έ'γκρισιν τής επί τών διδακτικών βιβλίων 'Επιτροπής. Δια δαπάνης Α. Κορομηλά. Προς χρήσιν τών Ελλη- νικών Σχολείων. Έν 'Αθήναις, Τυποις 'Αντωνίου Λαμπρινίδου. Όδός Περικλέους, αριθμ. 229. 1863. Εις 8ον, σ. 181 + 1 ά.ά. Πρβλ. αριθ. 3307, 4537, 4935, 5423, και 5690. *
Α. Ρ. Ραγκαβή

Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας κατά τον Γολδσμίθ και τας αρχαίας πηγάς,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Ελληνικής Ιστορίας κατά τον Γολδσμίθ και τας αρχαίας πηγάς,