9606. - Επιτομή τής γενικής ιστορίας από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έλεΰσεως τοΰ Γεωργίου Α'. Βασιλέως τών "Ελλήνων, κατ' έρωταπόκρισιν, κατά την μικράν ίστορίαν τοΰ Πινοκκίου, την έν χρήσει έν 'Αγγλία και Δανία το πρώτον ήδη μεταφρασθεΐσα και επί τά κρείττω διασκευασθεΐσα ΰπό Σ. Ι. Μ. προς χρήσιν τών έν Ελλάδι δημοτικών σχολείων. Εκδοθείσα δαιτάναις Α. Σ. 'Αγαπητοί. "Εκδοσις πρώτη. 'Εν Πάτραις, τυποις Α. Σ. Άγαπητοΰ, 1863. Κουμανοΰδης 3, 84. *
Σ. Ι. Μ

Επιτομή της γενικής ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ελεύσεως του Γεωργίου Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της γενικής ιστορίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ελεύσεως του Γεωργίου Α'