9605.-Επιτομή της Βυζαντινής ιστορίας άπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντί- νου μέχρι της πτώσεως της Ελληνικής αΰτοκρατορίας,Έρανιστϊεΐσα εκ διαφόρων 'Ιστο- ρικών και συνταχθείσα υπό Γ. Λαζοπούλου Ήπειρώτου. «Έν γαρ έργον ιστορίας και τέλος, το χρήσιμον,----» (Λουκιαν. πώς δει ίστορ. συγγραφ.)—Νΰν το πρώτον έκδίδοται Διηρημένης εις Τόμους τεσσάρας. Τόμος πρώτος. Έν Κωνσταντινουπόλει, 'Εκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Τγνατιάδου. (Όδός Πεμπτοπάζαρον αριθ. J 2). 1863 Εις δον, φ. 3 ά. ά. + σ. ιδ' + 00. ΕΒΣ. *Ιστ. 657, ΙΜΚ—.
Γ. Λαζοπούλου

Επιτομή της Βυζαντινής ιστορίας από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της πτώσεως της Ελληνικής αυτοκρατορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτομή της Βυζαντινής ιστορίας από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της πτώσεως της Ελληνικής αυτοκρατορίας