9603. - 'Επιστολή τοΰ Δρος Νικολάου Λούζη προς τον άξιότιμον Κ ... Περί τοΰ πώς ήδυνατο νά έπισπευθή ή νόμιμος εκλογή τών Ιονίων πληρεξουσίων Έν Κέρ- κυρα Τυπογραφεΐον Ή Ίονία Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων 1863. Είς 8ον, σ. 8. ΑΕΚ—. *
Νικολάου Λούζη

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή