9602. -Επίσημος Έφημερις τής Συνελεύσεως Προσωρινή Προεδρεία Δ. Κριε- ζή καΐ Προεδρεία Ζ. Ι. Βάλβη. Τόμος Α'. 'Αθήναι έκ τοΰ έθνικοΰ τυπογραφείου 1863 Εις 4ον, σ. ζ'+ 678 + 27. ('Αριθ. 1 τής 20/12/62 μέχρι 'Αριθ. 82 τής 15'3/63). Τφ αύτφ ετει : Τόμος Β'. Προεδρεία Α. Μωραϊτίνη. σ. 774 + 2 ά.ά. ('Αριθ. 1 τής 27/2/63 μέχρι αριθ. 93 τής 8/6/63). Τόμος Γ'. Προεδρεία Διομήδους Κυριάκου, σ. 610 (αριθ. 1 τής 10/3/63 μέχρι αριθ. 77 τής 8/6/63. ΒΒ—. -Η-

Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως Προσωρινή Προεδρεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως Προσωρινή Προεδρεία