9599. - Έξήγησις τών εις την έξαήμερον έ'νδεκα ομιλιών και τών ηθικών τοΰ έν Άγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου τοΰ Μεγάλου Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένην ύπό Γρηγορίου τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ υπέρ τοΰ γένους μαρτυρήσαντος άνατυπωθέντων δέ ήδη επιμέλεια και διορθώσει Μάρκου Δ. Σακ- κορράφου. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ Τυπογραφείου τής Λακωνίας 1863 Εις 8ον, σ. 2 α ά. + 252. Πρβλ. αριθ. 459. ΕΒΕ. Θ. 1005, ΜΒΑ 1897, ΜΙΒ 1650. #
Γρηγορίου τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Εξήγησις των εις την εξαήμερον ένδεκα ομιλιών και των ηθικών του εν Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εξήγησις των εις την εξαήμερον ένδεκα ομιλιών και των ηθικών του εν Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένην