9596. - Ελληνική χρηστομάθεια έκ τών δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογρά- φων και ποιητών, Μετά σχολίων γραμματικών, ιστορικών καΐ γεωγραφικών, και μετ' επίτομων φιλολογικών καί κριτικών εκθέσεων, Διηρημένη εις τόμους πέντε, Προς χρή- σιν τών απανταχού Έλλην. Σχολείων και Γυμνασίων. 'Υπό Σ. Δ. Βυζαντίου καί Α. Ρ. Ραγκαβή, Ι'κδοσις έ'κτη στερεότυπος, βελτιωμένη καί έπηυξημενη μετά προσθηκών τινών. Δαπάνη τών τέκνων 'Ανδρέου Κορομηλά. Κατ' έγκρισιν τοΰ έπί τών Εκκλη- σιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου. Τόμος πρώτος. (Τιμάται Δρ. 2). Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφ. τών τέκνων Άνδρ. Κορομηλά Όδός Έρμου Πλα- τεία Συντάγματος Ά ρ. 1. 1863 ΕΙς 8ον, σ. 256. Οί λοιποί τέσσαρες τόμοι τφ 1864. Πρβλ. αριθ. 4725, 4929, 5170, 5412, 5680, 5682 καί 5960. ΕΒΕ. Ε. Φ. 379.
Σ. Δ. Βυζαντίου | Α.Ρ. Ραγκαβή,

Ελληνική χρηστομάθεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική χρηστομάθεια