9595. - Ελληνική Χρηστομάθεια, διηρημένη εις μέρη τέσσαρα Προς χρή- σιν τών Ελληνικών Σχολείων έρανισθεΐσα και εκδοθείσα υπό Μ. Π. Περίδου. Μέρος πρώτον.—Τοΰ μέν ζήν--------παιδείαν. Διοδ. Σικ. βιβλ. ιβ'.— Έν Έρμουπόλει Σύ- ροΐ', Έκ τοΰ Τυπογραφείου Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. Εις 8ον, σ. 200 + 22. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1838. *
Μ. Π. Περίδου

Ελληνική Χρηστομάθεια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Χρηστομάθεια