9592. - Ελληνική ιστορία βιογραφικώς προς χρήσιν τοΰ λαού. 'Υπό Σ. Κ. Ξανθοπούλου. Τόμος πρώτος. Έν Σμύρνη εκ τοΰ τυπογραφείου Δαμιανού 1863. Εις 16ον, σ. 169. ΜΔΝΦ του 1864, αριθ. 29. *
Σ. Κ.Ξανθοπούλου

Ελληνική ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική ιστορία