9591.-Ελληνική γραμματική δια τους πρωτόπειρους 'Υπό Άναστασίου Σα- κελλαρίου Είσάγουσα και εις τήν σΰνταξιν. Τύποις Δωδώνης έν Ίωαννίνοις, 1863. Εις 8ον, σ. 114. 'Επί τοΰ εξωφύλλου κατάλογος (10) βιβλίων. ΕΒΕ. ΓΛ. 3246.
Άναστασίου Σα-κελλαρίου

Ελληνική γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική γραμματική