9589. - "Ελληνες, ό Θεός άγαπα και βοηθεΐ τήν Ελλάδα.....[κάτω:] Κέρ- κυρα, τή 4 Όκτωβριρυ 1863. Ό Γενικός στρατιώτης τής Εθνοφυλακής "Ελλην τοϋ 'Ολύμπου. Ζήσης Σωτηρίου. Τυπογραφεΐον Ερμής. Μφ. 0.13 Χ 0.24. ΔΑ Κ—, IEEE—.
Ζήσης Σωτηρίου

Ελληνες, ό Θεός άγαπα και βοηθεί την Ελλάδα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνες, ό Θεός άγαπα και βοηθεί την Ελλάδα