9588. - Έλληνες! Άναβαίνων τον Θρόνον------- [κάτω:] Γεώργιος. Μηνι Όκτωβρίω τοϋ σωτηρίου έ'τους 1863. Μφ. 0.33 Χ 0.24. "Ισως έτυπώθη έν Παρισίοις. IEEE 4194. #
Γεώργιος

Έλληνες! Αναβαίνων τον Θρόνον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλληνες! Αναβαίνων τον Θρόνον