9587. - Έλιφδζουλί, ή Όθωμανικόν Άλφαβητάριον. Μικρόν Άναγνωσματά- ριον προς χρήσιν τών παίδων και τών αρχαρίων ύπό Ν. Μαλλούφ. Έκδοσις νέα. Σμύρνη 1863. Βιβλιοπωλεΐον Κ. Καστέλλα. Εις 8ον, σ. —. ΣΒ άρι*. 443. -*-
Ν. Μαλλούφ

Οθωμανικόν Αλφαβητάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οθωμανικόν Αλφαβητάριον