9586. - "Ελεγχος τών δημοσιευθέντων εντός και εκτός τής Ελλάδος εγγρά- φων περί τών συμβάντων τοϋ 'Ιουνίου. 'Υπό Πάνου Κορωναίου Άντισυνταγματάρ- χου ^τοΰ Πυροβολικοϋ και πληρεξουσίου. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Νικο- λάου Άγγελίδου. (εν όδω Ντέκα. 'Αριθ. 129). 1863. Εις 8ον, σ. 80. ΕΒΕ. ΓΣΤ. 2586G, ΓΕΝ. Κ. G. 282, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙ.
Πάνου Κορωναίου

Ελεγχος των δημοσιευθέντων εντός και εκτός της Ελλάδος εγγράφων περί των συμβάντων του Ιουνίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελεγχος των δημοσιευθέντων εντός και εκτός της Ελλάδος εγγράφων περί των συμβάντων του Ιουνίου