9585. - Εκτελεστική δίκη τοΰ μονομελούς Έμποροδικείου. Άφορώσα πιστώ- ματα τών οποίων τ' αποτελέσματα έθεωρή{)ησαν ως εμπορικά διά τον εφεσίοντα. Τη 23 'Ιουλίου 1863-------------ενώπιον τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης, [έν τέλει:] Κέρκυρα τή 1/13 Αύγουστου 1863. Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Εϊς 8ον, σ. 20. ΑΕΚ—. #

Εκτελεστική δίκη του μονομελούς Εμποροδικείου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκτελεστική δίκη του μονομελούς Εμποροδικείου