9583. - "Έκθεσίς τών τελωνείων της Ελλάδος υπό Σ. Σωτηροπούλου γεν. Γραμ- ματέως τοϋ επί τών Οικονομικών 'Υπουργείου. Έν 'Αθήναις.....1863. Κουμανούδης 3, 81. #
Σ. Σωτηροπούλου

Εκθεσίς των τελωνείων της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκθεσίς των τελωνείων της Ελλάδος